Polityka Prywatności


Polityka Prywatności

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych jest Firma Ekup,- dane kontaktowe: email;Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  2. Firma Ekup publikuje ten dokument Polityki Prywatności, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników Serwisu eKup.pl (zwanych dalej Użytkownikami) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

  3. Termin RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  4. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy usług dostępnych w domenie internetowej ekup.pl służących w szczególności prezentacji, wyszukiwaniu i reklamie towarów oferowanych przez sklepy internetowe, którego operatorem jest Firma Ekup, zwana dalej Serwisem eKup.pl. może w przyszłości podlegać zmianom. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki prywatności.

  5. Polityka Prywatności ma na celu spełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na podmiotach gromadzących i przetwarzjących dane osobowe w tym informacje, o których Administrator jest zobowiązany poinformować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z regulacjami zawartymi w RODO

  6. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów lub dokonaniem rejestracji, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

 2. PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu do połączeń z systemami informatycznymi używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

  2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

  3. Dostęp do danych osobowych mają jedynie uprawnieni i przeszkoleni pracownicy Firmy Ekup ze stanowisk wyposażonych w zaporę ogniową (firewall), oraz program antywirusowy wykorzystując bezpieczne i szyfrowane połączenie SSL

  4. W celu korzystania z serwisu niezbędne jest wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez administratora danych osobowych oraz zaakceptowanie Regulaminu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację umowy.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.), - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO.

  6. Dane przekazywane przez Użytkowników w trakcie rejestracji mogą być wykorzystywane przez administratora w następujących celach:

   1. realizacji zamówień składanych przez Użytkowników,

   2. ewidencjonowania sprzedaży i Użytkowników,

   3. kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz

   4. w celach podatkowych.

  7. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

   1. urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;

   2. obsłudze księgowej

  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

  9. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Właściciel Serwisu. W każdym momencie Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  10. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  11. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

   1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,

   2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownika,

   3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

   4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

  12. Podanie danych Użytkownika w trakcie rejestracji w serwisie jest dobrowolne, a osobie która je udostępnia przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili zawierających informacje o konkursach i promocjach serwisu. W takim przypadku Użytkowni wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwisu celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Użytkownikowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji na stronie internetowej serwisu w zakładce: [wskazać nazwę zakładki]. Przekazywane przez Użytkowników w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach administratora, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.

  13. Dane Użytkowników Serwisu mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po kontakcie z Właścicielem Serwisu na dane kontaktowe podane na stronie lub w umowie z Użytkownika.

  14. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkowniku jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi danych osobowych takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.

  15. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  16. Wraz z wypowiedzeniem administrator danych osobowych usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

  17. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 3. GROMADZENIE i PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ SERWIS EKUP.PL

  1. Firma Ekup jest Administratorem danych osobowych swoich klientów czyli sklepów internetowych w usłudze PREMIUM zarejestrowanych w Serwisie eKup.pl.

  2. Serwis eKup.pl umożliwia korzystanie ze swoich usług w sposób anonimowy. Jednak dla sklepów internetowych korzystających z płatnej usługi PREMIUM konieczna jest rejestarcja za pomocą formularza rejestracyjnego. W celu dokonania rejestracji użytkownik będzie poproszony o podanie co najmniej następujących danych: imię, nazwisko, telefon, email, hasło.

  3. Serwis eKup.pl gromadzi również informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisami, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie Powyższe działania mają na celu udoskonalenie usług oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu eKup.pl i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 

 1. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu eKup.pl przetwarzane są:

   1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i wdrożoną Polityką Prywatności,

   2. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

   3. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

   4. zarządzania systemami informatycznymi, oraz zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w eKup.pl,

   5. prowadzenia pomiaru i ulepszania usług Serwisu eKup.pl,

   6. udostępniania w Serwisach przestrzeni reklamowej,

  2. Strony trzecie mogą mieć dostęp do stron internetowych Serwisu eKup.pl w celu zamieszczania na nich własnych kodów, które pozwalają na analizę aktywności Użytkownika Serwisu eKup.pl w internecie, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika Serwisu eKup.pl i preferencji, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami innych użytkowników internetu (profilowanie).

 2. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. W związku z oferowaniem usług Serwisu eKup.pl, oraz ogólnie prowadzenia działalności, Firma Ekup będzie musiała ujawnić i przekazać dane osobowe Użytkowników innym partnerom oraz stronom trzecim, takim jak dostawcy IT, agencje marketingowe, dostawcy usług infrastruktury, dostawcy usług płatniczych itp.

  2. Firma Ekup, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których Firma Ekup posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych w Serwisie eKup.pl

  3. Główne kategorie potencjalnych odbiorców danych osobowych Użytkowników Serwisu eKup.pl są:

   1. Usługodawcy
    Możemy udostępniać dane osobowe naszym zaufanym zewnętrznym dostawcom usług, którzy w naszym imieniu działają, utrzymują i/lub wspierają nasze systemy informatyczne i infrastrukturę IT, naszą stronę internetową, zarządzają naszymi rozwiązaniami płatniczymi, przeprowadzają analizy statystyczne, wysyłają Newslettery, dostarczają zakupione u nas towary, zapewniają wsparcie klienta i wykonują dla nas inne ważne usługi

   2. Następcy prawni
    Przekazanie danych osobowych do innej osoby prawnej może nastąpić w ramach przeniesienia naszej działalności lub jej części w drodze reorganizacji, sprzedaży aktywów, konsolidacji, połączenia lub podobnych.

   3. Inne ujawnienia
    Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa platformy Serwisu eKup.pl lub praw innych Użytkowników.

  4. W przypadku, gdy ujawnimy Twoje dane osobowe stronom trzecim, które nie będą działały zgodnie z naszymi instrukcjami, ale jako niezależni administratorzy danych, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić ich wiarygodność i aby wdrożyli odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane i zapewnili wyraźne zobowiązania do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych i nie wykorzystywali danych osobowych otrzymanych od nas do innych celów, niż do świadczenia uzgodnionych usług i dokonywania analizy statystycznej w sposób zanonimizowany.

 3. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

  1. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) Użytkownikowi przysługuje:

   1. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód:m.in. na odczyt lub zapis plików cookies,

   2. Prawo dostępu do danych osobowych:
    Na wniosek Użytkownika Firma Ekup potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do danych osobowych jakie przekazał Firmie Ekup poprzez konto sklepu w Serwisie eKup.pl

   3. Prawo do sprostowania danych osobowych:
    W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik (w tym przypadku sklep internetowy) może żądać od Firmy Ekup ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych poprzez konto sklepu w Serwisie eKup.pl

   4. Prawo do usunięcia danych osobowych:
    W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od Firmy Ekup usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Ekup (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług).

   5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
    Użytkownik może żądać od Firmy Ekup czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zarządać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania Firma Ekup nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych.

   6. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych:
    W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez Firmę Ekup w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.

   7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
    np. w zakresie przetwarzania danych Użytkownikaw celu marketingu bezpośredniego, lub
    uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych Użytkownika w ramach prawnie uzasadnionych interesów Serwisu eKup.pl, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika

  2. Użytkownik może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji z formularza kontaktowego Serwisu eKup.pl. Wnioski można składać również za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Firmy Ekup lub elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  3. W celu realizacji zgłoszenia Użytkownika, Firma Ekup jest zobowiązana do weryfikacji tożsamości Użytkownika, aby dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Firma Ekup udzieli zgłaszającemu Użytkownikowi informacji o działaniach podjętych w celu realizacji zgłoszenia w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji. W razie potrzeby termin realizacji zgoszenia Użytkownika może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

  4. Jeżeli zgłoszenie Użytkownika będzie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Firma Ekup może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację kolejnego wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  1. Serwis eKup.pl przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

  2. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Serwis eKup.pl roszczeń w stosunku do Użytkowników.

 5. POLITYKA „COOKIES”

  1. W celu lepszego dostosowania Serwisu usług do potrzeb Użytkowników, Serwis eKup.pl wykorzystuje automatyczny mechanizm przechowywania plików „cookies”

  2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisów - nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

  3. Iinformacje gromadzone dzięki plikom ccookies dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu eKup.pl, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Serwis eKup.pl stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody usług, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Firmy Ekup w celu optymalizacji działań.

  5. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

  6. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Instrukcje zarządzania ustawieniami cookies dla wybranych przeglądarek są dostępne pod następującymi linkami:

   1. dla platform desktopowych
    Internet Explorer
    Chrome
    Safari
    Firefox
    Opera

   2. dla urządzeń mobilnych
    Chrome
    Safari
    Windows Phone

    

  7. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z Serwisów oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

  8. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

 6. LINKI DO INNYCH STRON

  1. Serwis eKup.pl udostępnia linki do innych stron, a w szczególności do stron sklepów internetowych. Te powiązane strony internetowe nie są pod kontrolą Firmy Ekup, dlatego Firma Ekup.pl nie możemy ponosić odpowiedzialności za zachowanie stron trzecich powiązanych z Serwisem eKup.pl. Przed ujawnieniem danych osobowych użytkownika na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, zaleca się zapoznanie się z warunkami korzystania z tej witryny i jej polityką prywatności.

 7. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

  1. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do dodawania, modyfikowania lub usuwania części niniejszej Polityki Prywatności w przyszłości w celu zapewnienia odpowiednich i aktualnych informacji o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Serwisu eKup.pl.

  2. Niniejsza Polityka Prywatności może być uzupełniona o inne informacje pochodzące od Firmy Ekup bądź Partnera, oraz inne warunki i zasady mające zastosowanie do Serwisu eKup.pl, lub na które Użytkownik zgodził się przy korzystaniu z niniejszych usług bąź usług Partnerów. Zaktualizowana wersja Polityki Prywatności znajduje się na pod linkiem https://www.ekup.pl/polityka-prywatnosci

 8. KONTAKT ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI

  1. Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez Firmę Ekup należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  2. W przypadkach, w których Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez Firmę Ekup lub podjętymi działaniami, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.