koperta
ekup@ekup.pl
Ikona Polityki Prywatności

Polityka Prywatności

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych jest Firma ITzona,- dane kontaktowe - adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. Firma ITzona publikuje ten dokument Polityki Prywatności, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników Serwisu ekup.pl (zwanych dalej Graczami) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

  3. Termin RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  4. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy usług dostępnych w domenie internetowej ekup.pl służących w szczególności prezentacji gier słownych i artykułów poświęconym grom i zagadnieniom z obszaru usług internetowych, którego operatorem jest Firma ITzona, zwana dalej Serwisem ekup.pl. może w przyszłości podlegać zmianom. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki prywatności.

  5. Polityka Prywatności ma na celu spełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na podmiotach gromadzących i przetwarzających dane osobowe w tym informacje, o których Administrator jest zobowiązany poinformować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z regulacjami zawartymi w RODO

  6. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów lub dokonaniem rejestracji, Gracz powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

 2. PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu do połączeń z systemami informatycznymi używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

  2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

  3. Dostęp do danych osobowych mają jedynie uprawnieni i przeszkoleni pracownicy Firmy ITzona ze stanowisk wyposażonych w zaporę ogniową (firewall), oraz program antywirusowy wykorzystując bezpieczne i szyfrowane połączenie SSL

  4. W celu korzystania z serwisu niezbędne jest wyrażenie zgody na rejestrowanie plików cookies, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania aplikacji, oraz w przypadku zarejestrowania się w serwisie na przetwarzanie przez administratora danych osobowych oraz zaakceptowanie Regulaminu.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.), - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO.

  6. Dane przekazywane przez Graczy w trakcie rejestracji mogą być wykorzystywane przez administratora w następujących celach:

   1. utrzymania konta umożliwiającego przechowywanie wyników gier i korzystania z różnego rodzaju promocji

   2. ewidencjonowania uczestników gier i Graczy,

   3. kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz

   4. w celach podatkowych.

  7. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

   1. urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;

   2. obsłudze księgowej

  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

  9. Administratorem danych osobowych Graczy jest Właściciel Serwisu. W każdym momencie Graczowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  10. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  11. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Gracza z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

   1. oznaczenia identyfikujące Gracza,

   2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Gracza,

   3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

   4. informacje o skorzystaniu przez Gracza z usług świadczonych drogą elektroniczną.

  12. Podanie danych Gracza w trakcie rejestracji w serwisie jest dobrowolne, a osobie która je udostępnia przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Gracz może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili zawierających informacje o konkursach i promocjach serwisu. W takim przypadku Gracz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwisu celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Graczowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji na stronie internetowej serwisu w zakładce: [wskazać nazwę zakładki]. Przekazywane przez Graczy w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach administratora, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.

  13. Dane Graczy Serwisu mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po kontakcie z Właścicielem Serwisu na dane kontaktowe podane na stronie lub w umowie z Gracza.

  14. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Graczu jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi danych osobowych takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.

  15. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  16. Wraz z wypowiedzeniem administrator danych osobowych usunie dane Gracza na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Gracza. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Gracza po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

  17. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 3. GROMADZENIE i PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ SERWIS EKUP.PL

  1. Firma ITzona jest Administratorem danych osobowych Graczy zarejestrowanych w Serwisie ekup.pl.

  2. Serwis ekup.pl umożliwia korzystanie ze swoich usług w sposób anonimowy. Gracze zainteresowani utworzeniem konta w serwisie zostaną poproszeni o podanie następujących danych: unikalny pseudonim, adres email, hasło.

  3. Serwis ekup.pl gromadzi również informacje dotyczące interakcji Graczy z Serwisami, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie Powyższe działania mają na celu udoskonalenie usług oraz dostosowywanie ich do potrzeb Gracza. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu ekup.pl i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Gracza.

 4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe Graczy Serwisu ekup.pl przetwarzane są:

   1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i wdrożoną Polityką Prywatności,

   2. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

   3. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

   4. zarządzania systemami informatycznymi, oraz zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w ekup.pl,

   5. prowadzenia pomiaru i ulepszania usług Serwisu ekup.pl,

   6. udostępniania w Serwisach przestrzeni reklamowej,

  2. Strony trzecie mogą mieć dostęp do stron internetowych Serwisu ekup.pl w celu zamieszczania na nich własnych kodów, które pozwalają na analizę aktywności Gracza Serwisu ekup.pl w internecie, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań Gracza Serwisu ekup.pl i preferencji, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami innych Graczy internetu (profilowanie).

 5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. W związku z oferowaniem usług Serwisu ekup.pl, oraz ogólnie prowadzenia działalności, Firma ITzona będzie musiała ujawnić i przekazać dane osobowe Graczy innym partnerom oraz stronom trzecim, takim jak dostawcy IT, agencje marketingowe, dostawcy usług infrastruktury, dostawcy usług płatniczych itp.

  2. Firma ITzona, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Graczy, za wyjątkiem sytuacji, w których Firma ITzona posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych w Serwisie ekup.pl

  3. Główne kategorie potencjalnych odbiorców danych osobowych Graczy Serwisu ekup.pl są:

   1. Usługodawcy
    Możemy udostępniać dane osobowe naszym zaufanym zewnętrznym dostawcom usług, którzy w naszym imieniu działają, utrzymują i/lub wspierają nasze systemy informatyczne i infrastrukturę IT, naszą stronę internetową, zarządzają naszymi rozwiązaniami płatniczymi, przeprowadzają analizy statystyczne, wysyłają Newslettery, dostarczają zakupione u nas towary, zapewniają wsparcie klienta i wykonują dla nas inne ważne usługi

   2. Następcy prawni
    Przekazanie danych osobowych do innej osoby prawnej może nastąpić w ramach przeniesienia naszej działalności lub jej części w drodze reorganizacji, sprzedaży aktywów, konsolidacji, połączenia lub podobnych.

   3. Inne ujawnienia
    Dane Gracza mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa platformy Serwisu ekup.pl lub praw innych Graczy.

  4. W przypadku, gdy ujawnimy Twoje dane osobowe stronom trzecim, które nie będą działały zgodnie z naszymi instrukcjami, ale jako niezależni administratorzy danych, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić ich wiarygodność i aby wdrożyli odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane i zapewnili wyraźne zobowiązania do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych i nie wykorzystywali danych osobowych otrzymanych od nas do innych celów, niż do świadczenia uzgodnionych usług i dokonywania analizy statystycznej w sposób zanonimizowany.

 6. UPRAWNIENIA GRACZA

  1. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) Graczowi przysługuje:

   1. zgodnie z dyrektywą prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód, m.in. na odczyt lub zapis plików cookies, Jednak rejestrowanie plików cookies jest konieczna dla prawidłowego działania aplikacji, dlatego konieczne jest powiadomienie Administratora o cofnięciu zgody na zapis plików cookies. co zagwarantuje fizyczne usunięcie ich z Serwisu ekup.pl

   2. Prawo dostępu do danych osobowych:
    Na wniosek Gracza Firma ITzona potwierdzi, jakie dane osobowe Gracza przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych.

   3. Prawo do sprostowania danych osobowych:
    W przypadku, w którym dane osobowe Gracza są nieprawidłowe lub niekompletne, Gracz (w tym przypadku sklep internetowy) może żądać od Firmy ITzona ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdym razie zarejestrowany Gracz ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych poprzez swoje konto w Serwisie ekup.pl

   4. Prawo do usunięcia danych osobowych:
    W pewnych sytuacjach Gracz może domagać się od Firmy ITzona usunięcia danych osobowych przetwarzanych w serwisie ekup.pl (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług).

   5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
    Gracz może żądać od Firmy ITzona czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. Gracz może przykładowo zarządzać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania Firma ITzona nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych.

   6. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych:
    W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Gracz ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez Firmę ITzona w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.

   7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
    np. w zakresie przetwarzania danych Graczy celu marketingu bezpośredniego, lub uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych Gracza w ramach prawnie uzasadnionych interesów Serwisu ekup.pl, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Gracza

  2. Gracz może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji z formularza kontaktowego Serwisu ekup.pl. Wnioski można składać również za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Firmy ITzona lub elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  3. W celu realizacji zgłoszenia Gracza, Firma ITzona jest zobowiązana do weryfikacji tożsamości Gracza, aby dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Firma ITzona udzieli zgłaszającemu Graczowi informacji o działaniach podjętych w celu realizacji zgłoszenia w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji. W razie potrzeby termin realizacji zgłoszenia Gracza może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

  4. Jeżeli zgłoszenie Gracza będzie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Firma ITzona może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację kolejnego wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  1. Serwis ekup.pl przechowuje dane osobowe Graczy jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Gracza.

  2. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Serwis ekup.pl roszczeń w stosunku do Graczy.

 8. POLITYKA „COOKIES”

  1. W celu prawidłowego funkcjonowania gier słownych, Serwis ekup.pl wykorzystuje automatyczny mechanizm przechowywania plików „cookies”

  2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Gracza w trakcie ponownego odwiedzania Serwisów - nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Graczem.

  3. Informacje gromadzone dzięki plikom ccookies dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  4. Zebrane dane służą do identyfikowania Graczy, naliczania zebranych punktów, prezentowania wyników i rankingu, a także sprawdzenia, w jaki sposób Gracze korzystają z Serwisu ekup.pl, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Serwis ekup.pl stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody usług, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Firmy ITzona w celu optymalizacji działań.

  5. Gracz w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany będzie automatyczne zakończenie działania aplikacji. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Gracza usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Gracz.

  6. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Gracza przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Gracza sposób. Instrukcje zarządzania ustawieniami cookies dla wybranych przeglądarek są dostępne pod następującymi linkami:

   1. dla platform desktopowych
    Internet Explorer
    Chrome
    Safari
    Firefox
    Opera

   2. dla urządzeń mobilnych
    Chrome
    Safari
    Windows Phone

   3. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Gracza. Brak dokonania przez Gracza zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z Serwisów oznacza zgodę Gracza na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

   4. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

  7. LINKI DO INNYCH STRON
   1. Serwis eKup.pl udostępnia linki do innych stron, a w szczególności do stron sklepów internetowych. Te powiązane strony internetowe nie są pod kontrolą Firmy ITzona, dlatego Firma ITzona nie możemy ponosić odpowiedzialności za zachowanie stron trzecich powiązanych z Serwisem eKup.pl. Przed ujawnieniem danych osobowych Gracza na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, zaleca się zapoznanie się z warunkami korzystania z tej witryny i jej polityką prywatności.

  8. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

   1. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do dodawania, modyfikowania lub usuwania części niniejszej Polityki Prywatności w przyszłości w celu zapewnienia odpowiednich i aktualnych informacji o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych Graczy Serwisu eKup.pl.

   2. Niniejsza Polityka Prywatności może być uzupełniona o inne informacje pochodzące od Firmy Ekup bądź Partnera, oraz inne warunki i zasady mające zastosowanie do Serwisu eKup.pl, lub na które Gracz zgodził się przy korzystaniu z niniejszych usług bąź usług Partnerów. Zaktualizowana wersja Polityki Prywatności znajduje się na pod linkiem https://ekup.pl/info/polityka-prywatnosci

  9. KONTAKT ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI

   1. Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych Gracza przez Firmę ITzona należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

   2. W przypadkach, w których Gracz nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez Firmę ITzona lub podjętymi działaniami, Gracz ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy wiesz że:
Najszybszym zwierzęciem jest sokół wędrowny, który osiąga prędkość do 320 km/h.
Humor i Dowcipy